Punches

Japanese English
Age Zuki Rising punch
Awase Zuki U punch
Choku Zuki Straight punch
Gyaku Zuki Reverse punch
Heiko Zuki Parallel punch
Kagi Zuki Hook punch
Kizami Zuki Jab punch
Oi Zuki Stepping punch
Sanbon Zuki Three punches
Tate Zuki Vertical fist punch
Ura Zuki Close punch
Yama Zuki Mountain / Wide U Punch